เกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ 

เวปไซต์ของหน่วยงานนี้ ได้ให้บริษัท Cyber Communications Inc. (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า cci) ทำการใช้เทคโนโลยีของ DMP ในการรับข้อมูลคุกกี้ เพื่อใช้ในการจัดส่งโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุกกี้ที่ใช้ในบริการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดส่งโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือใช้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันขาด

หากต้องการยกเลิกการใช้คุกกี้นี้ กรุณายกเลิกโดยปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้ายืนยันสถานะของคุกกี้ที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม (Behavioral Targeting) ของ cci

>