• 3b1877de-203c-11e9-80ec-06326e701dd4.jpeg
  • 3b5e2e32-203c-11e9-97bc-0af0cba29dd8.jpeg

Pickup อีเว้นท์

เป็นการยากที่จะหางานอีเว้นท์ต่างๆ ที่จัดขึ้นมากมายทุกเดือนในโอซาก้าด้วยตนเอง ทางเราจึงได้เตรียมปฏิทินอีเว้นท์รายเดือน, อีเว้นท์ที่คัดสรรไว้ให้ กรุณาใช้เพื่อวางแผนการเดินทางของคุณ